ביטוח רכב ביטוח רכב
  דף הבית אודותינו שירותים מאמרים חדשות המלצות קבל הצעה!  
ביטוח רכב מקיף
ביטוח חובה לרכב
ביטוח רכב צד ג'
ביטוח רכב נהג חדש
ביטוח רכב נהג צעיר
 
   
 

בחר את הרכב שלך!
 
וקבל 3 הצעות ביטוח רכב
ביטוח מאזדה
ביטוח יונדאי
ביטוח טויוטה
ביטוח הונדה
ביטוח פורד
ביטוח שברולט
ביטוח פיג'ו
ביטוח סובארו
ביטוח ניסאן
ביטוח רנו
ביטוח רכב אחר?

מוצרי ביטוח נוספים
 
ביטוח משכנתא
ביטוח דירה
ביטוח נסיעות לחו"ל
ביטוח משאיות

קבל 3 הצעות ביטוח רכב מ3 חברות ביטוח
לקבלת הצעת מחיר לחץ כאן
 

תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש"ל-1970 [תיקון אחרון: 28/2/00] . .
========================================

תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש"ל-1970 6021 (28/2/00) עמ\' 350


',document.all||document.layers?event:null)" onclick="return false;" href="">1


בתוקף סמכותי לפי סעיף 51 לפקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש"ל-1970 2, אני מתקין תקנות אלה :


 1. תעודות ביטוח [תיקון: תשל"ו, תשמ"א]

(א) תעודת ביטוח המוצאת לכלי רכב מפורשים תהיה לפי טופס א' שבתוספת.

(ב) תעודת ביטוח המוצאת לכלי רכב בלתי מפורשים תהיה לפי טופס ב' שבתוספת.

(ג) תעודת ביטוח המוצאת לרכב הנגרר או נתמך על ידי רכב מנועי תהיה לפי טופס ב1 שבתוספת.

(ד) תעודת ביטוח המוצאת לרכב שעל השימוש בו יש פוליסה המכסה כלי רכב אחדים שהם אוטובים ציבוריים או יותר מארבע מאות כלי רכב המיועדים להשכרה, תהיה לפי טופס ב2 שבתוספת.


 2. תעודת ביטוח לכתב כיסוי זמני

תעודת ביטוח הנכללת בכתב כיסוי זמני כמשמעותו בסעיף 10 לפקודה תהיה לפי טופס ג' שבתוספת.

תקנות ביטוח רכב מנועי (תעודות ביטוח), תש"ל-1970


 3. ראיה במקום תעודת ביטוח

(א) הנוהג ברכב של רשות מקומית הפטורה מהוראות סעיף 2 לפקודה, שנדרש כדין על ידי שוטר להציג ראיה שהרכב אינו נהוג תוך הפרת הוראות סעיף 2 לפקודה, רשאי להציג במקום תעודת ביטוח תעודה לפי טופס ד' שבתוספת, חתומה בידי אדם שהוסמך לכך מטעם הרשות המקומית.

(ב) הנוהג ברכב של תאגיד הפטור מהוראות סעיף 2 לפקודה, שנדרש כדין על ידי שוטר להציג ראיה שהרכב אינו נהוג תוך הפרת הוראות סעיף 2 לפקודה, רשאי להציג במקום תעודת ביטוח תעודה לפי טופס ה' שבתוספת, חתומה בידי אדם שהוסמך לכך מטעם התאגיד.


 4. השמדת תעודה לפי טופס ד' או ה'

מי שהוציא תעודה לפי טפסים ד' או ה' לתוספת ישמידנה לפני שיימכר הרכב שהתעודה שייכת לו או לפני שיועבר בדרך אחרת.


 5. תעודה שאבדה או נשחתה

הוכח למבטח שהוציא תעודת ביטוח, כי התעודה אבדה או נשחתה, חייב הוא, לפי דרישת האדם שלו הוצאה, להוציא לו תעודה חדשה.


 6. כוחו של כרטיס ביטוח רכב בין-לאומי

(א) לענין הפקודה יהיה כוחו של כרטיס ביטוח רכב בין-לאומי ככוחה של תעודת ביטוח שהוצאה מטעם מבטח, ויראו את הפוליסה השייכת לאותו רכב כאילו היא פוליסה לפי דרישותיה של הפקודה.

(ב) לענין סעיף זה, "כרטיס ביטוח רכב בין-לאומי" - כרטיס שהוצא מטעם מבטח רכב שהוא חבר במשרד ארצי של משרד כרטיס ביטוח בין-לאומי, הוא "משרד הכרטיס הירוק", ובלבד שהמשרד הארצי האמור הוא חבר נספח במרכז הבין-לאומי של משרד הכרטיס הירוק ויש לו הסכם הדדיות עם המשרד הארצי בישראל.

(ג) הוראות סעיף 38 לפקודה לא יחולו לענין פוליסה שהוצא עליה כרטיס ביטוח רכב בין-לאומי.


 7. ביטול

כללי ביטוח כלי-רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי), 1947 3 - בטלים.


 8. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ז בסיון תש"ל (1 ביולי 1970).


 9. השם

לתקנות אלה ייקרא "תקנות ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי), תש"ל-1970".


תוספת

[תיקון: תשל"ו]

(תקנות 2 ,1 ו-3)


טופס א'

פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש"ל-1970

תעודת ביטוח


תעודה מס'

פוליסה מס'


1. מספר הרישוי של הרכב.........................................................

מספר השלדה .....................................................................

2. שם בעל הפוליסה.................................................................

3. מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני ......................................................

4. תאריך פקיעת הביטוח......................................................

5. בני אדם או סוגי בני אדם הזכאים לנהוג.............................................

6. הגבלות שימוש** ..............................................................


אני מאשר/אנו מאשרים/בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה.


שעת ההוצאה.......................

יום ההוצאה........................


* לענין טופס זה, "חותמת בנק" - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 4, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה

** אין לכלול בפסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה.

 


.................... .........................
חותמת הבנק חתימה ושם מלא של המבטח
(או של אחד המבטחים כאשר הפוליסה
מוצאת בידי יותר ממבטח אחד)

 


טופס ב'

פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש"ל-1970

תעודת ביטוח


תעודה מס'

פוליסה מס'


1. תיאור כלי הרכב.........................

2. שם בעל הפוליסה.......................

3. מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני ......................................................

4. תאריך פקיעת הביטוח....................

5. בני אדם או סוגי בני אדם הזכאים לנהוג...........................

6. הגבלות שימוש**........................


אני מאשר/אנו מאשרים/כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה.


שעת ההוצאה.......................

יום ההוצאה............................


* לענין טופס זה, "חותמת בנק" - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 5, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה

** אין לכלול בפסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה.

 

.................... .........................
חותמת הבנק חתימה ושם מלא של המבטח
(או של אחד המבטחים כאשר הפוליסה
מוצאת בידי יותר ממבטח אחד)

 


טופס ב'1

[תיקון: תשל"ו]

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970

תעודת ביטוח


תעודה מס'

פוליסה מס'


1. תיאור כלי הרכב הנגרר או הנתמך (מספר רישוי או זיהוי בדרך אחרת .........................

2. שם בעל הפוליסה.......................

3. מועד תחילת הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני ......................................................

4. תאריך פקיעת הביטוח....................

5. הגבלות שימוש**........................


אני מאשר/אנו מאשרים/כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה.


שעת ההוצאה.......................

יום ההוצאה............................


* לענין טופס זה, "חותמת בנק" - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 6, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה

** אין לכלול בפסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה.

 

.................... .........................
חותמת הבנק חתימה ושם מלא של המבטח
(או של אחד המבטחים כאשר הפוליסה
מוצאת בידי יותר ממבטח אחד)

 


טופס ב'2

[תיקון: תשמ"א]

פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970


תעודה מס'

פוליסה מס'


1. תיאור כללי הרכב .........................

2. שם בעל הפוליסה.......................

3. מועד תחילת הביטוח......................................................

4. תאריך פקיעת הביטוח....................

5. בני אדם או סוגי בני אדם הזכאים לנהוג ......................................

6. הגבלות שימוש*........................


אני מאשר/אנו מאשרים/כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה.


שעת ההוצאה.......................

יום ההוצאה............................


* אין לכלול בפסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה.

 

.........................
חתימה ושם מלא של המבטח
(או של אחד המבטחים כאשר הפוליסה
מוצאת בידי יותר ממבטח אחד)

 


טופס ג'

פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש"ל-1970

תעודת ביטוח - כתב כיסוי זמני


תעודה מס'

פוליסה מס'


1. מספר הרישוי של הרכב.........................................................

מספר השלדה .....................................................................

2. שם בעל הפוליסה.................................................................

3. מועד תחילתו הביטוח: המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק* אך לא לפני ......................................................

4. תאריך פקיעת הביטוח......................................................

5. בני אדם או סוגי בני אדם הזכאים לנהוג.............................................

6. הגבלות שימוש** ..............................................................


אני מאשר/אנו מאשרים/בזה כי הפוליסה שתעודה זו שייכת לה מוצאת לפי הוראות הפקודה.


שעת ההוצאה.......................

יום ההוצאה........................


* לענין טופס זה, "חותמת בנק" - לרבות חותמת שהפיק מבטח בתיאום עם בנק ושהמפקח על הביטוח, כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 7, אישר כי יש בה כדי להבטיח את מטרות הפקודה

** אין לכלול בפסקה זו הגבלות שאין להן תוקף לפי סעיף 15 לפקודה.

 


......................... .........................
חותמת הבנק חתימה ושם מלא של המבטח

 


טופס ד'

פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש"ל-1970

תעודת בעלות מאת רשות מקומית הפטורה מהוראות סעיף 2 לפקודה


אנו מאשרים בזה, כי הרכב שמספר הרישוי שלו הוא............................................ הוא רכושה של................................ הפטורה, לפי הודעה שניתנה לפי סעיף 4 לפקודה, מהוראותיו של סעיף 2 לפקודה.


שעת ההוצאה.........................

תאריך ההוצאה ........................


...............................................
חתימת המוסמך לחתום בשם הרשות המקומית
שם הרשות המקומית

 

טופס ה'

פקודת ביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) [נוסח חדש], תש"ל-1970

תעודת בעלות מאת תאגיד הפטור מהוראות סעיף 2 לפקודה


אנו מאשרים בזה, כי הרכב שמספר הרישוי שלו הוא.......................................... הוא רכושו של........................... הפטור, לפי תעודת פטור שהוצאה לפי סעיף 11 לפקודה, מהוראותיו של סעיף 2 לפקודה.


שעת ההוצאה..........................

תאריך ההוצאה .........................


..................................
חתימת המוסמך לחתום בשם התאגיד
שם התאגיד

 


כ"ד באדר ב' תש"ל (1 באפריל 1970)

(חמ 72034)

 

פנחס ספיר
שר האוצר

 
 


הצעות מחיר ביטוח רכב

 
   
 דף הבית

אודותינו
המלצות
קבל 3 הצעות ביטוח רכב
חדשות ישראביט
למה ישראביט?
תקנון האתר
מפת אתר
 מה אנחנו מציעים?

ביטוח חובה לרכב
ביטוח מקיף לרכב
ביטוח צד ג' לרכב
ביטוח נהג חדש
ביטוח נהג צעיר
ביטוח לרכב יוקרה
ביטוח למונית
 שאלות ותשובות

מה זה ביטוח רכב?
נהיגה ללא ביטוח חובה
כמה עולה ביטוח רכב?
מהם תנאי התשלום?
למה להשוות מחירים?
מחשבון משרד האוצר
חברת הפול
 מאמרי ביטוח רכב

כתבות ביטוח רכב
טיפים לביטוח רכב
פסקי דין
חדשות ביטוח רכב
גופים בענף
חוקי ביטוח רכב
סקירת פוליסות
 פוליסות לרכב לפי יצרן

ביטוח מאזדה
ביטוח יונדאי
ביטוח הונדה
ביטוח טויוטה
ביטוח פורד
ביטוח סיטרואן
ביטוח דהייטסו
 אינדקס חברות ביטוח

הראל
כלל
איילון
מגדל
אליהו
מנורה
AIG
כל הזכויות שמורות לפורטל ישראביט! פורטל השוואת מחירי הביטוח רכב של ישראל! אנו שמחים להציע לכם שירות השוואת הצעות ביטוח רכב של חברות הביטוח הטובות והמובילות בישראל. השאירו את פרטיכם בפורטל וקבלו 3 הצעות ביטוח רכב בתוך שעות ספורות. בין היתר תמצאו מידע מקצועי על תחומי עניין הנוגעים ל: ביטוח רכב ביטוח חובה ביטוח מקיף ביטוח צד ג ביטוח נהג חדש ביטוח משכנתא ביטוח דירה ביטוח בריאות ביטוח רכב מיוחד ביטוח מנהלים ביטוח דירקטורים